• ثبت نام


سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها(شنبه مورخ 95/9/13)
مباحث ویژه مدیریت دولتی(شنبه 95/9/13)

مدیریت سازمان های محلی و شورا ها( یک شنبه 95/9/14)
مدیریت توسعه(یک شنبه 95/9/14)