• ثبت نام

برای مشاهده نمرات خود ، از منوی امور آموزشی ،اعتراض نمرات را انتخاب کنید. فرم نظر سنجی هر درس را تکمیل کنید. سپس نمره خود را مشاهده نمایید