• ثبت نام

قابل توجه دانشجویان گرامی:


جهت ثبت نام اولیه وام وزارت علوم(فراغت از تحصیل)برای نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به سایتwww.swf.irمراجعه و تقاضای دریافت وام خود را نهایی نموده و در پایان مدارک مربوطه را به صندوق رفاه دانشجویان واحد جهت تکمیل نهایی تحویل نمایند.

حوزه اداری و مالی واحد رودسر و املش