• ثبت نام


جهت انتخاب استاد راهنما و تحویل پروپوزال به موارد زیر توجه فرمایید:

1- استاد راهنما باید از داخل واحد انتخاب گردد، فقط در صورت تکمیل بودن اساتید داخل، انتخاب استاد راهنما از بیرون دانشگاه بلامانع می باشد.
2- مستندات پروپوزال باید طبق لیست تهیه شده پژوهش که در سر در اتاق مدیر گروه حسابداری چسبانده شده است تنظیم گردد، در غیر اینصورت تحویل گرفته نمی شود.

3- جهت تحویل پروپوزال به گروه فقط امضاء استاد راهنما توسط دانشجو گرفته می شود، سایر امضاهای اساتید توسط گروه اخذ می گردد.

4- از تاریخ تحویل پروپوزال به گروه حداقل 6 ماه بعد، دانشجو قادر به دفاع می باشد.

گروه حسابداری واحد رودسر و املش