• ثبت نام

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیسمال اول 98-97 پایان نامه انتخاب نموده اند لطفا تا روز شنبه 19 آبان پروپزال خود را تحویل مدیران محترم گروه مربوطه نمایند