• ثبت نام

شماره تماس حوزه های مختلف واحد رودسر و املش جهت انجام امور دانشگاه به شرح ذیل می باشد.

کلاس مجازی

کلاس مجازی

آقای بریسمی

آقای عاشوری

09112438732

09112437189

  امور مالی      

خانم حسینی 

خانم رهبر

خانم نظری

42615855 

        حسابداری دانشجویی             

آقای قربانی  

09113445138

      امور نظام وظیفه                

خانم رمضانی 

09115471589

               آموزش                         

آقای زارع  

09117562522

                آموزش                          

خانم ربیعی

09111451190

    فارغ التحصیلان       

 

امور پایان نامه

آقای وحدتی 

 

آقای قنبرزاده

09112438949

 

09115487471

 

 

 

 

 

مدیران گروه آموزشی

 

مدیر گروه حسابداری               

دکتر جوزبرکند

09011229910

مدیر گروه مدیردیت              

خانم دکترعلیزاده

09118415220

مدیر گروه عمران                  

دکتر حیدرپور

09112428784

مدیر گروه کامپیوتر               

دکتر داداشی 

09111447635

مدیر گروه مکانیک                 

دکتر کریمی

09113433702

مدیر گروه برق 

 

مدیر گروه معماری            

دکترعموپور

 

دکتر دریا لعل

09113311221

 

09111496250