• ثبت نام

شماره تماس حوزه های مختلف واحد رودسر و املش جهت انجام امور دانشگاه به شرح ذیل می باشد.

کلاس مجازی

کلاس مجازی

آقای بریسمی

آقای عاشوری

09112438732

09112437189

  امور مالی      

خانم رهبر

خانم حسینی

آقای قربانی

42615855 

آموزش

خانم محمدی

42615850-53

داخلی 121

09118420117

      امور نظام وظیفه                

خانم رمضانی 

09115471589

    فارغ التحصیلان       

 

امور پایان نامه

آقای وحدتی 

 

آقای قنبرزاده

09112438949

 

09115487471