• ثبت نام

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید‌الورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بخش اول)

 9907280.jpeg - 79.92 kb

 

9907281.jpeg - 55.86 kb

 

 9907282.jpeg - 78.47 kb

 

9907283.jpeg - 109.81 kb

 

9907284.jpeg - 83.06 kb

 

9907285.jpeg - 69.41 kb

 

9907286.jpeg - 79.96 kb

 

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید‌الورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (بخش دوم)

 

9907287.jpeg - 80.44 kb

 

9907288.jpeg - 93.27 kb

 

9907289.jpeg - 78.99 kb

 

99072810.jpeg - 75.08 kb

 

99072811.jpeg - 71.79 kb

 

99072812.jpeg - 86.64 kb

 

99072813.jpeg - 35.25 kb