• ثبت نام

سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش جایگزین پیشخوان خدمات دولت با آدرس

  emt.medu.ir   راه اندازی شد.پذیرفته شدگان دانشگاه باید به این سامانه وارد شده درخواست تاییدیه تحصیلی خود را بدون نیاز به مراجعه به پیشخوان ثبت نمایند.