• ثبت نام

 

 الف) اطلاعیه های مهم امور پایان نامه تحصیلات تکمیلی

 

نمودار گردش کار

 

روند کار پایان نامه

 

  

 

ب) دانلود فرم های مربوط به پایان نامه

 

 

 

فرم های مربوط به قبل از دفاع:

 

فرم الف

 

فرم پروپوزال رشته حسابداری

 

فرم پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

 

فرم عدم تکرار عنوان پایان نامه

 

فرم راهنمای Irandoc

 

فرم راهنمای سیکا

 

فرم گزارش پیشرفت کار

 

فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه

 

فرم تعیین استاد مشاور

 

فرم تایید حضور در جلسات دفاع

 

 

 

فرم های مربوط به حین دفاع:

 

فرم اعلام آمادگی دفاع

 

زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 

 

 

فرم های مربوط به بعد از دفاع:

 

فرم تایید یه انجام اصلاحات پس از دفاع

 

فرم انصراف از نمره مقاله

 

فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه

 

فرم نمره مقاله (قبل از ورودی 95)

 

فرم اصالت پایان نامه

 

فرم تعیین نمره مقاله (ورودی 95 به بعد)

 

 فرم ب

 

چک لیست نگارش پایان نامه

 

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

فرم تایید و تحویل تحویل نسخه های پایان نامه

 

نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

فرم جدول درجه بندی کمی و کیفی نمرات پایان نامه دانشجویان کارشناسی