دانشجوي ارجمند
با توجه به نزديك شدن به فصل امتحانات،جهت صدور كارت ورود به جلسه هر چه سريعتر نسبت به تسويه بدهي خود از طريق سامانه آموزشيار اقدام نمائيد.
به علت ترافيك سايت پرداخت هاي خود را به روزهاي پاياني موكول ننموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت اقدام نمائيد.
ضمنا جهت پرداخت مبلغي كمتر از مبلغ عنوان شده در سايت يا پرداخت بدهي در دو نوبت بايستي از منوي پرداخت الكترونيكي اقدام صورت گيرد.

000212.jpeg - 231.52 kb